mienie zabużańskiesłużebności przesyłu
świadectwa energetyczne Przemyśl - certyfikaty energetyczne Przemyśl - wycena nieruchomości Przemyśl - rzeczoznawca majątkowy Przemyśl - mienie zabużańskieLicznik odwiedzin
Darmowe liczniki


WYCENA NIERUCHOMOŚCI


RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE jest dziedziną zajmującą się profesjonalną wyceną nieruchomości. Zasady wykonywania tej działalności są szczegółowo regulowane przez polskie prawo. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym rzeczoznawstwa jest ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn. zm). Zgodnie z nią, zawodowym szacowaniem wartości nieruchomości mogą zajmować się jedynie rzeczoznawcy majątkowi. W myśl tej ustawy, tytuł rzeczoznawcy podlega ochronie prawnej i zarezerwowany jest wyłącznie dla osób, które posiadają właściwe kwalifikacje i uzyskały odpowiednie uprawnienia państwowe.

RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWI mają prawny obowiązek zachowania bezstronności. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy oszacowane wartości będą podstawą rozstrzygnięcia administracyjnego lub sądowego pomiędzy dwoma stronami (np. podział majątku). Wiąże ich tajemnica zawodowa nakazująca zachować w poufności informacje uzyskane w trakcie realizacji zlecenia. Posiadają również swój kodeks etyki zawodowej i są zobowiązani do przestregania jego postanowień.

OPERAT SZACUNKOWY jest opracowaniem, w którym dokumentowane są wszystkie czynności istotne dla ustalenia wartości nieruchomości. Szczegółowe wytyczne dotyczące metod określania tej wartości oraz formy operatu zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.) oraz Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny (PKZW) wydanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę ma charakter dokumentu oficjalnego. Może służyć jako dowód w rozprawach toczących się przed urzędami i sądami.

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI jest wynikiem końcowym procesu szacowania. W zależności od celu dla jakiego sporządzana jest wycena, w operacie mogą zostać wyliczone następujące rodzaje wartości: rynkowa, odtworzeniowa, katastralna, a także inny rodzaj wartości przewidziany w przepisach szczególnych.


Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego
ESTIMER
Anna Bruździńska

ul. Wysockiego 95d

37-700 PRZEMYŚL


NIP  795-108-58-50

REGON  651549680


   tel.  693 715 795

Przemyśl
biuro@estimer.pl

zumi

 projekt: www.atcsites.com